Frångänglighet – Utrymning för personer med funktionsnedsättning

2013

Brandskyddsföreningen har funnit det viktigt att ta fram en rekommendation inom området. I vissa fall finns det anledning att ställa högre anspråk än vad olika myndigheter gör för att åstadkomma ett bra brandskydd.
Rekommendationen har utarbetats av Staffan Bengtson, Brandskyddslaget och Elena Siré, Elena Siré Arkitekt AB.

Alla människor ska få tillgång till hela samhället. Det ställer allt högre krav på tillgänglighet i byggnader och publika lokaler. Men om det skulle börja brinna måste personer med funktionsnedsättning kunna ta sig ut på ett säkert sätt. För den funktionen har begreppetfrångänglighet myntats.
Målgrupp för denna handbok är tillsynsförrättare, den kommunala räddningstjänsten, tillgänglighetskonsulter, byggherrar, arkitekter, projektledare, brandingenjörer och andra aktörer i byggprocessen. Rekommendationen gäller i huvudsak publika lokaler och arbetslokaler. 

Boken finns att beställa hos Brandskyddsföreningen.


Aktiva åtgärder mot diskriminering – effekter och kostnader

Rapport, Statskontoret, 2011
Elena Siré deltog i arbetet tillsammans med Mapsec.


Utrymning för alla - Byggnader med kulturvärden
(Safe evacuation for all - In cultural buildings)

Författare: Elena Siré m.fl.

I samarbete mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, De Handikappades Riksförbund, DHR, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH och European Institute for Design and Disability i Sverige (EIDD).

Tryck: CTM, Carlshamn Tryck & Media AB, 2006
ISBN: 91-7333-122-8
Grafisk form: Beate Pytz
Distributör: Svensk Byggtjänst

Läs sammanfattningen


Bo Tryggt 05
Handbok på internet för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden

Elena Siré var en av deltagarna i projektgruppen.

Utvecklad av Polismyndigheten i Stockholms län tillsammans med forskare från KTH och Chalmers i samverkan med bygg- och bostadsföretag och andra intressenter. Projektet är finansierat av medverkande parter och med anslag från SBUF.

Botryggt

Varsam tillgänglighet - vid ändring av byggnader och byggd miljö
(Considerate Accessibility - in the renewal of building environments)

Förtfattare: Elena Siré

I samarbete mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, De Handikappades Riksförbund, DHR, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH och European Institute for Design and Disability i Sverige (EIDD).

Tryck: Qpress, Oskarshamn 2001
ISBN: 91-7332-976-2
Sidor: 192
Omslag och grafisk form: Arne Öström, Ateljén
Distributör: Svensk Byggtjänst

"Varsam tillgänglighet vid ändring av byggnader och byggd miljö" är en bok om att bygga om tillgängligt på varsamt sätt. Den illustrerar goda exempel på byggnader och platser där de ansvariga lyckats med att skapa en tillgänglig miljö utan att bebyggelsen för den skull förlorat sitt arkitektoniska eller kulturhistoriska värde.

Läs sammanfattningen

Kulturpromenader - för personer med funktionshinder
(Cultural Walking Tours - for disabled persons)

Förtfattare: Elena Siré & Sten Leijonhufvud
I samarbete med Stockholm – Europas Kulturhuvudstad '98 och Vägverket Region Stockholm

Tryck: Tryckmedia i Halmstad AB, 1998
ISBN: 91-7738-503-9
Format: 125 x 210 mm.
Layout: Ulla Meier
Illustration: Ricardo Abarza

Läs sammanfattningen

Det går att förena tillgänglighet och varsamhet

Förtfattare: Elena Siré
Referensgrupp med representanter för Boverket, DHR, Svenska Kyrkan, Handikappinstitutet, Icomos, SAR/MSA, Statens Järnvägar, NHR, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Beyggelseanalys, KTH.

Tryck: Tierps Tryckeri AB, 1988
ISBN 91-630-7170-3
Omslagsfoto: Universiteshuset, Lund. Jan-Olof Holm och Robert Kristoffersson

Läs sammanfattningen

Riktlinjer för tillgänglighetsguider för utemiljö

Förtfattare: Elena Siré
Omslagsillustratör: Ricardo Abarza
Dokumentbeteckning: Rap 1999:0408
Utgivning: december 1999
Distributör: Vägverket Region Stockholm: vagverket@vv.se

Fler publikationer

  • Siré E. och Ratzka A. CIB W 84, Report of the Sixth International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments, 1994 (Trita - BFL-1005:94)
  • Siré, E. Svensk mall för tillgänglighetsguider, 1989 (BFL, Rapport R:2 1989, KTH)
  • Paulsson K. Levy R. Siré E. Westerståhl A. Hjälpmedelsverksamheten i teori och praktik , Handikappforskningsgruppen vid Karolinska Institutet, 1989
  • Cederström J. Cedervall P. Dedering S. Rådberg J. Siré E. Österberg T. Kvarters Förnyelse, Rapport till Stadsförnyelsekommiten från Arg-gruppen, 1982